Beleid

Beleidsplan Stichting Tenda Pamoja

Doelstelling

De Stichting Tenda Pamoja beoogt als overkoepelende netwerkorganisatie van stichtingen in Nederland aandacht te besteden aan de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg (specifiek water en sanitair gerelateerde projecten) en de lokale economie in Kenia. Door kleinschalige projecten per gemeenschap worden nieuwe impulsen gegeven aan de ontwikkeling op en rondom de scholen in Kenia.

Tenda Pamoja werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in Kenia. Tenda Pamoja doet dit door initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een betere onderwijsomgeving, een betere toegang tot onderwijs en een betere kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs is de basis voor een betere toekomst van kinderen. Een kind dat de kans krijgt om naar school te gaan, werkt aan zijn eigen toekomst en aan de ontwikkeling van zijn land.

Organisatie

Bij de netwerkorganisatie van Tenda Pamoja zijn circa 10 stichtingen en individuele sponsoren aangesloten die zich richten op basisscholen in het Kwale district in Kenia. Dit is het gebied aan de kust, ten zuiden van Mombasa tot aan de grens met Tanzania. Verspreid over een gebied van 50 bij 100 km liggen hier ongeveer 300 basisscholen, waarvan er circa 13 een directe relatie hebben met Tenda Pamoja en de aangesloten sponsor.

De bij Tenda Pamoja aangesloten stichtingen zijn als sponsor verbonden met een of meerdere scholen in Kenia die zij ondersteunen met projecten op het terrein van onderwijs en gezondheid. De Stichting Tenda Pamoja ondersteunt deze Nederlandse stichtingen met onderlinge kennisontwikkeling in Nederland en gezamenlijk uitvoering van projecten in Kenia. De aangesloten stichtingen betalen hiertoe een vaste sponsorbijdrage van € 600 tot € 900 per jaar (afhankelijk van het aantal scholen dat deze stichting ondersteunt).

In Nederland worden bestuursvergaderingen gehouden In Kenia wordt ondersteuning verleend door 2 lokale medewerkers van Tenda Pamoja. Een van deze werknemers is een technische man, die toezicht houdt op  water- en bouwprojecten, in nauw overleg met het water- en bouwteam van Tenda Pamoja in Nederland. De andere medewerker, de coördinator heeft gewerkt als hoofd van een basisschool in Kenia. De Stichting Tenda Pamoja heeft in Kenia een formele door de Keniaanse overheid erkende NGO-status.

Beleid

Tenda Pamoja werkt aan de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de lokale economie in Kenia. De speerpunten voor de komende jaren liggen bij de waterprojecten die Tenda Pamoja in eigen beheer uitvoert en de sponsorprojecten die Tenda Pamoja uitvoert samen met de aangesloten sponsoren.

Waterprojecten
Schoon drinkwater en sanitair zijn cruciaal wanneer het over gezondheid gaat. Scholen zijn niet aangesloten op een waterleidingnetwerk. Op veel scholen heeft Tenda Pamoja de afgelopen 14 jaar grote drinkwater tanks gerealiseerd waarin het hemelwater wordt opgevangen. Daarmee kunnen de kinderen van de school ook in de droge periode worden voorzien van schoon drinkwater. Tenda Pamoja zal ook de komende jaren drinkwater als speerpunt op de agenda hebben. De nadruk zal daarbij liggen op het verbeteren en onderhoud van bestaande reeds aangelegde voorzieningen voor water en sanitair en de aanleg van nieuwe voorzieningen. De waterprojecten worden gefinancierd door de stichtingen en of individuele sponsoren. De waterprojecten worden daarbij mede mogelijk door de projectaanvraag, die Tenda Pamoja neerlegt bij Wilde Ganzen. Tenda Pamoja heeft in dit kader een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wilde Ganzen. Bij goedkeuring van de aanvraag, financiert Wilde Ganzen 50% boven op het bedrag van de aanvraag.

Sponsorprojecten
Samen met de aangesloten sponsoren ondersteunt Tenda Pamoja initiatieven die bijdragen aan een betere onderwijsomgeving, een betere toegang tot onderwijs en een betere kwaliteit van het onderwijs. De aangesloten sponsoren verzorgen de financiering van deze projecten die vervolgens in Kenia door Tenda Pamoja worden uitgevoerd. Daarbij zullen de volgende activiteiten speerpunt zijn:

 • Verbetering onderwijsomstandigheden
  Op veel scholen in Kenia bestaat een groot gebrek aan basale faciliteiten zoals klaslokalen, schoon drinkwater en sanitair. Tenda Pamoja werkt samen met de sponsoren aan beter onderwijs in Kenia door te zorgen voor een goede leeromgeving. Op veel scholen zijn de afgelopen jaren één of meerdere units van klaslokalen gebouwd. Ook de komende periode zal een deel van de activiteiten van Tenda Pamoja en de aangesloten sponsoren gericht zijn op de verwezenlijking van nieuwe klaslokalen op de scholen die worden ondersteund. In samenwerking met de BOM ( board of management ) van de school en het team in Kenia is er een maintenance (onderhouds)plan gemaakt.
 • Training
  Goed opgeleide leerkrachten vormen de sleutel voor goed onderwijs. Tenda Pamoja ondersteunt leerkrachten in Kenia door bij te dragen aan hun training en opleiding. De Stichting Tenda Pamoja wil in samenspraak met de hoofdonderwijzers en leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Met steun van het project Teachers 4 Teachers is er voor de Keniaanse leerkrachten een mogelijkheid tot actieve scholing ontstaan. In dit project participeren leerkrachten en directeuren van basisscholen uit Nederland. Er wordt gewerkt aan werkvormen waarbij de Keniaanse leerkrachten leren het onderwijs aanschouwelijk en meer uitdagend te maken. Daarnaast worden Keniaanse leerkrachten ondersteund bij het behalen van hun officiële lesbevoegdheden. Ook de komende periode zullen de onder Tenda Pamoja ressorterende stichtingen deze trainingsactiviteiten verder ondersteunen.
 • Betere toegang tot onderwijs
  Het basisonderwijs in Kenia is sinds 2003 gratis. Daardoor gaan veel meer kinderen naar de basisschool. Maar vaak ontbreekt een vervolgperspectief na het basisonderwijs. De hoge kosten vormen een belemmering om door te leren na de basisschool. De stichtingen die samenwerken onder de paraplu van Tenda Pamoja ondersteunen talentvolle leerlingen met een studiebeurs en willen deze activiteiten de komende blijven ontplooien. Ook ondersteunen we leerlingen na de basisschool met leerwerktrajecten.
 • Versterken lokale economie
  Door impulsen te geven aan de lokale economie krijgen projecten een structureel karakter. Tenda Pamoja ondersteunt daarom ook kleinschalige projecten voor veehouderij, groente- en fruitteelt. Dit zijn manieren waarmee de scholen meer zelfstandig worden.Filosofie en werkwijze

De Stichting Tenda Pamoja ondersteunt de bij haar aangesloten stichtingen met kennisdeling in Nederland en dienstverlening en gezamenlijke uitvoering in Kenia.

De rode draad bij onze dienstverlening en projecten is het principe ‘voor wat, hoort wat’. Investeringen en ondersteuning moeten samengaan met inzet en het leveren van een prestatie door de community, oudercommissie, leerkrachten en leerlingen. Niet voor niets is gekozen voor de naam Tenda Pamoja, wat “samen werken” betekent.

Uit onderzoek blijkt dat verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden onlosmakelijk samenhangt met participatie en betrokkenheid van ouders en de lokale gemeenschap. De (financiële) ondersteuning uit Nederland komt daarom nooit in de plaats van bijdragen van de ouders en de gemeenschap zelf, maar vult deze aan. We gaan bij ons werk uit van het concept “community development”. De schoolgemeenschap geeft zelf aan voor welke uitdagingen zij staat en hoe daarmee om te gaan. Tenda Pamoja ondersteunt daarbij, zonder het roer over te nemen. Uitgangspunt daarbij is het ontwikkelplan van de school in Kenia. Samen werken we vervolgens aan de prioriteiten uit dit plan. We sluiten daarmee aan bij de oude traditie van “harambee” in Kenia, waarbij via gemeenschapsactiviteiten geld ingezameld wordt voor een maatschappelijk doel. Een belangrijk element van een projectvoorstel is daarom ook de eigen bijdrage van de school. De school dient aan te geven wat nodig is en hoe zij zelf kan bijdragen aan de realisatie van het project. De eigen bijdrage van de school kan bestaan uit een financiële bijdrage of een bijdrage in natura.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van Tenda Pamoja in Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Dit betekent dat bestuursleden en vrijwilligers voor hun werkzaamheden geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen. In Kenia is een staf actief van thans twee personen die een salaris ontvangen conform de Keniaanse wettelijke regels en op een niveau dat is aangepast aan het lokale inkomensniveau. Het bestuur komt circa 6 maal per jaar bijeen. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Tenda Pamoja Kenia. Ook genoemd: Tenda Pamoja De stichting is ingeschreven bij de KvK Haaglanden nummer 27303546
De statutaire vestigingsplaats is ’s-Gravenhage, Nederland
Financieel: bankrekening: NL 25 Rabo 017 41 42 056
Fiscaal nummer: 818 268 335
Het secretariaat is gevestigd aan de Hogeveensweg 15, 2631 PH in Nootdorp. Het mailadres is info@tendapamoja.nl
De staf in Kenia is te bereiken op P.O. box 1781, Ukunda, Kenia
Meer informatie is te lezen op deze website: www.tendapamoja.nl

 

PROJECTEN