Beleid

Beleidsplan Stichting Tenda Pamoja

Bij Stichting Tenda Pamoja zijn 11 stichtingen en individuele sponsoren aangesloten die zich richten op 13 basis en middelbare scholen in het Kwale district in Kenia. Dit is het gebied aan de kust, ten zuiden van Mombasa tot aan de grens met Tanzania. Verspreid over een gebied van 50 bij 100 km liggen hier ongeveer 300 basisscholen. De bij Tenda Pamoja aangesloten stichtingen zijn als sponsor verbonden met een of meerdere scholen in Kenia die zij ondersteunen met projecten op het terrein van onderwijs, water, lokale economie en gezondheid.

Tenda Pamoja met haar aangesloten stichtingen/sponsoren werken aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in Kenia. Tenda Pamoja doet dit door initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een betere onderwijsomgeving, een betere toegang tot onderwijs en een betere kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs is de basis voor een betere toekomst van kinderen. Een kind dat de kans krijgt om naar school te gaan, werkt aan zijn eigen toekomst en aan de ontwikkeling van zijn land.

Het is belangrijk voor de sponsoren dat zij zicht hebben op de besteding van de financiële  impulsen voor de verschillende projecten. Door een jaarlijkse bijdrage van de sponsoren aan Tenda Pamoja Nederland kunnen 2 betaalde medewerkers in Kenia de afgesproken projecten uitvoeren en controleren. Door maandelijkse financiële overzichten van de gemaakte uitgaven in Kenia, kunnen we vanuit Nederland zien op welke wijze de financiële middelen besteed worden en evt. bijgestuurd worden. Het streven is daarbij dat Tenda Pamoja Kenya binnen 5 jaar zelfstandig kan opereren. Fondswerving is daarbij noodzakelijk en een goede PR. KCDF, Kenya Community Development Foundation is een Keniaanse organisatie die ondersteuning biedt aan de NGO Tenda Pamoja te Kenia. Zij weten wat de behoeftes zijn in Kenia. Zij ondersteunen, trainen en begeleiden lokale initiatiefnemers van projecten en stimuleren hen bijvoorbeeld om zelf fondsen te werven.

Doelstelling

De Stichting Tenda Pamoja biedt als overkoepelende organisatie van de aangesloten stichtingen ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten/projecten die bijdragen aan de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg (specifiek water en sanitair gerelateerde projecten) en de lokale economie in Kenia. Stichting Tenda Pamoja is de spil in het netwerk van sponsoren voor de onderlinge communicatie en in de communicatie naar de medewerkers/NGO in Kenia.

Tenda Pamoja als facilitaire organisatie

Als overkoepelende organisatie hebben de aangesloten stichtingen het bestuur de opdracht gegeven om een aantal belangrijke werkzaamheden richting Kenia uit te voeren. Het gaat om de volgende onderdelen:

 • Inventarisatie bouwprojecten van sponsoren
 • Projectbewaking en project uitvoering
 • Bewaking van inkomsten en uitgaven financiën in Kenia
 • Subsidieaanvraag bij Wilde Ganzen m.b.t. projecten
 • Projectuitgaven in Kenia gedaan doorberekenen aan sponsoren
 • Bestuursvergaderingen
 • Opmaken Jaarrekening en Activiteitenverslag
 • Informeren sponsoren over ontwikkelingen
 • Contact onderhouden met NGO TP Kenia en het aansturen van 2 medewerkers

Tenda Pamoja en Communicatie

Communicatie vanuit Tenda Pamoja bestuur naar de sponsoren; communicatie is een belangrijk onderdeel van Tenda Pamoja richting haar aangesloten sponsoren. Informatie voorziening is essentieel om de betrokkenheid van sponsoren te waarborgen en te versterken. Aangezien een aantal sponsoren een eigen stichting hebben en werkzaamheden gericht zijn op het genereren van middelen voor haar eigen projecten, bestaat de kans dat de samenhang/gezamenlijk doel verloren gaat. Communicatie zal dan ook de komende 4 jaar een van de belangrijke speerpunten zijn.

 • Het up to date houden van de site
 • Het verspreiden van actueel nieuws; Wanneer er in Kenia een activiteit heeft plaats gevonden wordt deze vermeld. Dit geldt ook voor een van de activiteiten van de stichtingen vallend onder Tenda Pamoja. Wanneer een bezoeker de site bezoekt, kan meteen het actuele nieuws gezien worden. Laatste berichten; berichten uit het actueel nieuws komen onder dit kopje op de site
 • WhatsApp groep; In de WhatsApp groepen zitten de vertegenwoordigers van de verschillende stichtingen. Actueel nieuws wordt meteen doorgegeven.
 • Communicatie Kenia; De coördinator Kenia informeert en overlegt met de voorzitter in Nederland. De lijnen zijn kort en transparant.
 • Vergaderingen; Het bestuur Tenda Pamoja Nederland heeft ongeveer 5 overleggen per jaar.
 • Bijeenkomsten met sponsoren; Deze gaan plaats vinden op afroep en naar behoefte.

Communicatie van sponsoren naar Kenia, sponsoren vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met b.v. de sponsorschool of een student. Spil in het geheel is echter onze coördinator in Kenia, Samson Ndegwa. Samson moet van de communicatie op de hoogte zijn. Belangrijk zijn de volgende afspraken die er gemaakt zijn:

 • wanneer een sponsor een activiteit wil ontplooien b.v. implementatie van ICT, dan wordt TP bestuur Nederland daarover geïnformeerd.
 • de volgende stap is de communicatie hierover naar Samson. Samson gaat in overleg in Kenia en bericht de sponsor. De voorzitter TP Nederland krijgt een cc.
 • wanneer een ieder een go ahead geeft, dan zijn de kosten van belang. Het bedrag van het project/activiteit moet eerst gestort zijn op de TP rekening in Nederland, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. De penningmeester van TP Nederland boekt dan nl. het bedrag naar het account van TP in Kenia en informeert Samson hier over.
 • de sponsor wordt van het traject op de hoogte gehouden.

NB note van Samson; I wish to bring to everyones attension that Tenda Pamoja Foundation is registered by the Non-Governmental Organization Boardy which is answerable to the Kenya Government. Tenda Pamoya Foundation being under th recognized boardy is also answerable to the County and National Government through the ministry of Education. This means that anything taking place in any sponsored school is considered to be under the co ordinator and the board of Tenda Pamoya Kenya.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van Tenda Pamoja in Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Dit betekent, dat bestuursleden en vrijwilligers voor hun werkzaamheden geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen. In Kenia is een staf actief van thans twee personen die een salaris ontvangen conform de Keniaanse wettelijke regels en op een niveau dat is aangepast aan het lokale inkomensniveau. Het bestuur komt circa 5 maal per jaar bijeen. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Financiën.

Om NGO TP Kenia te blijven ondersteunen betalen de aangesloten stichtingen hiertoe op dit moment een vaste sponsorbijdrage van € 600 tot € 900 per jaar (afhankelijk van het aantal scholen dat deze stichting ondersteunt). Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. NGO Tenda Pamoja Kenia krijgt daarbij een jaarlijks bedrag. Dit bedrag is samengesteld op grond van de uitgaven gemaakt in Kenia de afgelopen jaren. (salaris, huur, kantoor, auto kosten en internetkosten)

Projecten

De projecten die de Stichting Tenda Pamoja uitvoert worden deels uit bijdragen van de aangesloten sponsoren en stichtingen gefinancierd, alsmede Wilde Ganzen. Projecten worden pas uitgevoerd als de financiering zeker is. Dit impliceert dat meerjaarse voorspellingen zeer onzeker zijn.

Sponsorprojecten

De rode draad bij onze dienstverlening en projecten is het principe ‘voor wat, hoort wat’. Investeringen en ondersteuning moeten samengaan met inzet en het leveren van een prestatie door de community, oudercommissie, leerkrachten en leerlingen. Niet voor niets is gekozen voor de naam Tenda Pamoja, wat “samen werken” betekent. Uit onderzoek blijkt dat verbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden onlosmakelijk samenhangt met participatie en betrokkenheid van ouders en de lokale gemeenschap. De (financiële) ondersteuning uit Nederland komt daarom nooit in de plaats van bijdragen van de ouders en de gemeenschap zelf, maar vult deze aan. We gaan bij ons werk uit van het concept “community development”. De schoolgemeenschap geeft zelf aan voor welke uitdagingen zij staat en hoe daarmee om te gaan. Tenda Pamoja ondersteunt daarbij, zonder het roer over te nemen. Daarbij zullen in de periode 2020-2024 de volgende activiteiten speerpunt zijn:

Waterprojecten

Schoon drinkwater en sanitair zijn cruciaal wanneer het over gezondheid gaat. Scholen zijn niet aangesloten op een waterleidingnetwerk. Op veel scholen hebben stichtingen vallend onder  Tenda Pamoja de afgelopen 15 jaar grote drinkwater tanks gerealiseerd waarin het hemelwater wordt opgevangen. Daarmee kunnen de kinderen van de school ook in de droge periode worden voorzien van schoon drinkwater. Tenda Pamoja zal ook de komende jaren drinkwater als speerpunt op de agenda hebben. De nadruk zal daarbij liggen op het verbeteren van de kwaliteit van het water en onderhoud van bestaande reeds aangelegde voorzieningen voor water en sanitair en de aanleg van nieuwe voorzieningen. De waterprojecten worden gefinancierd door de stichtingen zelf. Het kan daarbij zijn dat een stichting specifiek een sponsorloop organiseert met als thema Water. De opbrengst voor een water gerelateerd project gaat in een aanvraag naar de Wilde Ganzen. Deze organisatie vult een extra percentage aan. Voorwaarde; een onderbouwd project voorstel. Tenda Pamoja heeft in dit kader een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wilde Ganzen. De waterprojecten van Tenda Pamoja worden gemonitord en van een goede evaluatie voorzien. Wilde Ganzen streeft daarbij er naar om de projectaanvragen geheel uit Kenia te laten verlopen. D.w.z. de aanvraag, de evaluatie en de monitoring. Een rol voor Tenda Pamoja ligt daarbij in de support en begeleiding van de aanvraag.

Aanleg Groentetuinen.

De groente tuinen worden een speerpunt van Tenda Pamoja. Het streven is daarbij om groentetuinen aan te leggen, die gerelateerd zijn aan een school. Niet elke school heeft nl een area die geschikt is om groente te telen. Ook in geval van vakanties of een pandemie zijn de scholen dicht en de groentetuinen niet bereikbaar Er zullen trainingen worden geadviseerd en vanuit Nederland zal er een monitoring gaan plaats vinden via een WhatsApp groep. De school moet daarbij leading zijn, verantwoordelijkheid nemen en het project tot een succes maken. Een groentetuin genereert voedsel voor de dagelijkse lunch op een school en kan bijdragen aan de voedsel voorziening voor families horende bij de community van een school.

Verbetering onderwijsomstandigheden

Op veel scholen in Kenia bestaat een groot gebrek aan basale faciliteiten zoals klaslokalen, meubilair, schoon drinkwater en sanitair. Tenda Pamoja werkt samen met de sponsoren aan beter onderwijs in Kenia door te zorgen voor een goede leeromgeving. Op veel scholen zijn de afgelopen jaren één of meerdere units van klaslokalen gebouwd. Ook de komende periode zal een deel van de activiteiten van Tenda Pamoja en de aangesloten sponsoren gericht zijn op de verwezenlijking van nieuwe klaslokalen op de scholen die worden ondersteund. Naast de bouw van b.v. een keuken unit, een toilet unit of ICT voorzieningen

Training

De komende periode verschuift de focus bij onze activiteiten van investeren in gebouwen naar investeren in mensen. Goed opgeleide leerkrachten vormen de sleutel voor goed onderwijs. Tenda Pamoja ondersteunt leerkrachten in Kenia door bij te dragen aan hun training en opleiding. De Stichting Tenda Pamoja wil in samenspraak met de hoofdonderwijzers en leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Met steun van het project Teachers 4 Teachers is er voor de Keniaanse leerkrachten een mogelijkheid tot actieve scholing ontstaan. In dit project participeren leerkrachten en directeuren van basisscholen uit Nederland. Er wordt gewerkt aan werkvormen waarbij de Keniaanse leerkrachten leren het onderwijs aanschouwelijk en meer uitdagend te maken. Daarnaast worden Keniaanse leerkrachten ondersteund bij het behalen van hun officiële lesbevoegdheden. Ook de komende periode zullen de onder Tenda Pamoja ressorterende stichtingen deze trainingsactiviteiten verder ondersteunen.

Betere toegang tot onderwijs

Het basisonderwijs in Kenia is sinds 2003 gratis. Daardoor gaan veel meer kinderen naar de basisschool. Maar vaak ontbreekt een vervolgperspectief na het basisonderwijs. De hoge kosten vormen een belemmering om door te leren na de basisschool. De stichtingen die samenwerken onder de paraplu van Tenda Pamoja ondersteunen talentvolle leerlingen met een studiebeurs en willen deze activiteiten de komende blijven ontplooien. Ook ondersteunen wij leerlingen na de basisschool met leerwerktrajecten. Een aantal stichtingen binnen Tenda Pamoja ondersteunen kwetsbare jongeren met potentie op de basisschool, de middelbare school en de vervolgopleidingen.

Basisschool.

Veel gezinnen leven onder de armoede grens. Het onderwijs is dan wel in principe sinds 2003 gratis. Maar de bijkomende kosten voor b.v. schooluniformen of examens vormen voor veel ouders een probleem en kunnen amper worden opgebracht. Kinderen doen in groep 8 een afsluitend examen, een soort Cito toets. Er zijn veel kinderen met potentie, die zouden kunnen doorleren.  Leerlingen met een score van boven de 350, worden financieel ondersteund door de overheid. Er zijn echter ook leerlingen  met een score tussen 300 en 350. Op voordracht van de school en de community komen deze in aanmerking voor support.

Middelbare school

Support op de middelbare school  bestaat uit het betalen van de school fees, de boarding, administratie kosten en andere kosten. Variërend van € 350 tot € 500,00 afhankelijk van het type middelbare school. Voor de leerlingen uit kansarme gezinnen met potentie.

Vervolgopleiding.

Een leerling met een goede score komende vanuit het middelbaar onderwijs kan in aanmerking komen voor een vervolgopleiding. Binnen Tenda Pamoja zijn er Jongeren met diverse vervolgopleidingen. Lag het accent daarbij eerst meer op een opleiding tot leerkracht. In de toekomst gaat er meer ingestoken worden op de volgende sectoren; technische beroepen;  meubel maker, metselaar, timmerman. ICT en de kappersbranche. In 2021 zijn er 45 Jongeren die gesponsord worden.

NGO van de toekomst

 In 2020 is er een start gemaakt met de verzelfstandiging van de Keniaanse NGO Tenda Pamoja. Een ontwikkeling die wij wereldwijd zien. Drie Nederlandse bestuursleden van TP Nederland  waren tevens bestuurder in NGO Tenda Pamoja Kenia en hebben zich m.i.v. 1 juli 2020 teruggetrokken en uitgeschreven. De board in Kenia zal daarbij gaan bestaan uit Kenianen. De board bestond al uit Rasi Masoudi, ( de voorzitter ) James Mshenga en Samson Ndegwa. Op advies  van Tenda Pamoja Nederland is de board uitgebreid met; een persoon met een financiële achtergrond Dennis Leli; een persoon met een juridische achtergrond Raphael Chimera en 2 personen die in het verleden gesponsord zijn door een van onze stichtingen. Dit zijn Mercy Mangale en Kanyiva Mailu. Allen hebben een universitaire achtergrond.

Om TP Kenia zelfstandig te kunnen laten opereren zullen de activiteiten en projecten zoals tot nu toe uitgevoerd, gecontinueerd worden. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking tussen beide organisaties zal blijven bestaan. Monitoren wordt daarbij het sleutel woord op het gebied van; financiën, de audit en de uitvoeringen van de projecten. Projecten vinden plaats op verzoek van een school of op verzoek van een stichting. Dit alles onder het motto van “Tenda Pamoja” Samenwerken. Daarnaast zal Tenda Pamoja Kenia moeten gaan werken aan inkomstenwerving, aangezien zij in de toekomst ook zelfstandig en financieel onafhankelijk moeten kunnen voortbestaan.De board zal daarbij trainingen gaan volgen bij het KCDF.

KCDF

Kenya Community Development Foundation (KCDF) is een Keniaanse organisatie die ondersteuning biedt aan allerlei Community initiatieven. Zij weten wat de behoeftes zijn in Kenia. Zij ondersteunen, trainen en begeleiden lokale initiatiefnemers van projecten en stimuleren hen bijvoorbeeld om zelf fondsen te werven.

Tenda Pamoja Nederland

Het zal de komende jaren belangrijk blijven om vanuit Nederland de activiteiten in Kenia te ondersteunen en te monitoren De verzelfstandiging van Tenda Pamoja Kenia zal voorlopig voor een deel financieel afhankelijk blijven van de bijdragen vanuit Nederland. Vooralsnog kunnen wij deze steun blijven bieden zolang er voldoende sponsoren aangesloten blijven bij Tenda Pamoja en er voldoende water- en bouwprojecten zijn. Dit is echter een onzekere factor afgelopen jaren hebben wij nl. gezien dat er een terugloop in sponsoren is. Meestal sponsoren die al vele jaren actief zijn geweest in Kenia en gezien leeftijd afstand nemen van actieve deelname. De vraag is of en hoe we nieuwe sponsoren kunnen betrekken bij onze organisatie. Nu zien wij dat elke sponsor binnen TP actief is om middelen te genereren voor haar eigen Stichting en projecten in Kenia.

Mogelijke acties voor werving nieuwe sponsoren

 • Bijeenkomst houden op aanvraag
 • Belangstellenden meenemen naar Kenia en daarbij diverse projecten laten zien.
 • Belangrijk is communicatie onderling bij sponsoren om elkaar te informeren bij  belangstelling van personen en/of stichtingen voor onze projecten.
 • Een andere optie is het benaderen van Stichtingen die actief zijn in Kenia.

 

Externe partners

Ook in de toekomst streven wij naar een goede samenwerking met de lokale overheid in Kenia.

 • Een belangrijk contact is daarbij  Chiforomodo Mangale sinds augustus 2022 parlementslid district Kwale/LungaLunga
 • De health en Education officers district Kwale
 •  Wilde Ganzen in Nederland
 • Teachers4Teachers
 • DEAN Digital Educational African Network
 • Dutch Dental Care

 

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Tenda Pamoja Kenia. Ook genoemd: Tenda Pamoja De stichting is ingeschreven bij de KvK Haaglanden nummer 27303546
De statutaire vestigingsplaats is ’s-Gravenhage, Nederland
Financieel: bankrekening: NL 25 Rabo 017 41 42 056
Fiscaal nummer: 818 268 335
Het secretariaat is gevestigd aan Zaan 15 2641 SX Pijnacker

Het mailadres is info@tendapamoja.nl

De staf in Kenia is te bereiken op P.O. box 1781, Ukunda, Kenia
Meer informatie is te lezen op deze website: www.tendapamoja.nl

 

PROJECTEN